(قابليت اتصال به شبكه (انتخابى •
کاربری بسیار آسان و طراحی متناسب با محیط اداری •
سرورهاي کوچک •
تجهيرات حساس •
اتاقهاي كامپيوتر •
تجهیزات مخابراتی
...و ساير موارد مشابه •


يو.پى.اس هوشمند تمام مايكروپروسسورى •
دامنه عريض ولتاژ ورودي •
تصحيح ضريب توان ورودي •
قابلیت کاربری با ژنراتور •
حفاظت تمام اتوماتيك •
شارژر هوشمند و قوي •
نرم افزار قدرتمند مديريت يو.پى.اس •

برای سرورهای کوچک توصیه می شود؟ UPS چرا این
© 2010 Niroopardazesh co. All Rights Reserved.Design by ARIA DESIGN STUDIO